Ristija Johannes


Ristija Johannese sündimine

Johannes oli preester Sakariase ja tema naise Eliisabeti poeg. Nad olid pikka aega lootnud last saada, kuni lõpuks, üsna eakatena, olid lapsevanemaks olemise lootusele käega löönud.

Ühel päeval oma vanas eas läks Sakarias templisse viirukit suitsutama ning seal olles kõneles talle Issanda ingel: ”Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes.” Lk 1:13

Sakarias kahtles, et tema ja ta naine võiksid nii kõrges vanuses veel lapsi saada. Kahtlemise tõttu ütles ingel talle, et ta jääb tummaks kuni päevani, mil ettekuulutus täitub.Kui Sakarias lõpuks oma hääle tagasi sai, täitus ta Püha Vaimuga ja hakkas rääkima prohvetlikult oma poja kohta: ”Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele!” Lk 1:76-79

 

Aus ja otsekohene

Johannes elas kõrbes lihtsat elu. Tema toiduks olid rohutirtsud ja mesi, ta kandis kaamelikarvadest kuube ja kuulutas, et Jumala riik on lähedal. Ta manitses inimesi patust ning halbadest harjumustest ja hoiakutest pöörduma. Paljud lasid end Johannesel ristida meeleparanduseks. Variserid ja saduserid (ehk õpetatud targad juudi mehed) olid provotseeritud, kui kuulsid, mida ta kõneles Taevariigi kohta. Ent Johannes, kes oli resoluutselt aus, hurjutas neid, nimetades neid ”rästikute sooks”, ja näitas neile koha kätte.

Paljud pidasid Ristija Johannest Messiaks, keda juudid ootasid, kuid nendele vastas ta: ”Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.” Lk 3:16

 

Jeesuse tee tasandaja

Johannese evangeeliumis (1:23) ütles ta enda kohta, et ta on hüüdja hääl kõrbes, kes teeb Issanda tee tasaseks.

Johannes oli Jeesuse eelkäija. Ta pidi Jeesuse jaoks tee ette valmistama. Jeesus, Messias, oli see, kes ristis meie päästmiseks, mitte vaid meeleparanduseks. Kui Jeesus tuli Johannese juurde, et lasta end ristida, ei soovinud Johannes seda teha. Mt 3:13-15: ”Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta end Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: ”Mul on vaja ennast lasta sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!” Jeesus aga kostis talle: ”Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele.” Sellest tuleb ka tema nimi – Ristija Johannes.

 

Kõrgeim maa peal

Johannes oli kõigutamatult aus mees ja see ei meeldinud kõigile. Nelivürst Heroodes lasi Johannese vangistada ja tal pea maha lüüa, kuna Johannes oli tema eluviisi hukka mõistnud.

Pärast Johannese surma andis Jeesus tema kohta tunnistuse. Lk 7:24-35 nimetas Ta teda prohvetiks ja kõige kõrgemaks meheks, kes on kunagi naisest sündinud. Jeesus hurjutas neid, kes ei lasknud end Johannesel ristida ja eirasid sellega Jumala plaani. Jeesus kordas veelgi üle selle, mis on kirjas Malaki 3:1 ja teistes evangeeliumites Johannes rolli kohta: ”Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed.” (Ml 3:1)

Johannese ristimisest on juttu ka Uue Testamendi hiljem kirjutatud osades, kuid nagu Johannes seda ka ise ütles – tema ristis veega meeleparanduseks, Jeesus ristib Püha Vaimuga, et päästa.

 

Tekst Elna Øhlund
Tõlge Ave Mølster